Građevinsko-arhitektonski biro
Strojarsko-tehnološki biro
Elektro-telekomunikacijski biro
Inter biro
DIONICE         
GDPR         
Elektro-telekomunikacijski biro

Alexandera von Humboldta 4
tel: +385 (01) 6152 690
fax: +385 (01) 6152 685
e-mail: et-biro@elektroprojekt.hr

Djelatnost Elektro-telekomunikacijskog biroa usmjerena je prvenstveno na izradu svih vrsta projektne dokumentacije uz pružanje konzultantskih usluga i inženjering poslova kod izgradnje elektroenergetskih objekata, poslovnih i industrijskih objekata, telekomunikacijskih i informatičkih mreža. U birou poslove realiziraju diplomirani inženjeri i tehničari specijalisti na svojim područjima rada.

Opći tehnološki razvoj potpomognut razvojem računalne tehnike, omogućio je stručnjacima biroa razvoj modela i pomagala za veliko područje djelovanja biroa. Posebno treba istaknuti radove na osmišljavanju i definiranju algoritama nadzorno-upravljačkih sustava za potrebe energetike, kao i analize međusobnog djelovanja različitih energetskih i telekomunikacijskih struktura u naseljenim područjima.

Kao element organizacije strukture Elektroprojekta tijekom proteklih godina, biro je dao najkvalitetnija rješenja na području izgradnje hidroelektrana, transformatorskih stanica, rasklopnih postrojenja te termoelektrana. Slobodno možemo reći da smo u Hrvatskoj načinili električke projekte za gotovo sve hidroelektrane, termo-elektrane kao i veći dio rasklopnih postrojenja. Djelatnost na području prijenosa i distribucije električne energije obuhvaća sve naponske nivoe i to: 400, 220, 110, 35 i 10 kV. Razradama su obuhvaćena pored primarnih postrojenja i pomoćna te sekundarna postrojenja, tako da u suradnji s drugim biroima dajemo kompletna cjelovita rješenja. Zbog zahtjeva tržišta nudimo našim naručiteljima kvalitetna rješenja u području štednje energije, kvalitetnijeg prijenosa energije i gospodarenja energijom, te posebno problem revitalizacije postojećih energetskih objekata.

U domeni poslovnih i industrijskih objekata uspješno smo sudjelovali kod izgradnje crpnih stanica, tvornica cementa, poslovnih zgrada itd. gdje smo rješavali sve vrste elektroenergetskih i telekomunikacijsko-informatičkih razvoda. Detaljne razrade obuhvaćaju niskonaponske i motorne razvode, dokumentaciju gromobranske zaštite, uzemljenja, sigurnosnog napajanja, istosmjerne razvode, rasvjetu, protupožarne i fizičko tehničke zaštite te telekomunikacijske instalacije.

 Na području telekomunikacija Elektro-telekomunikacijski biro se bavi planiranjem i razvojem javnih i privatnih telekomunikacijskih sustava kao i telekomunikacijskih sustava u tehnološkim i poslovnim sredinama nužnih za uspješno upravljanje i rukovođenje. Pružamo i druge usluge nužne za potpunu realizaciju telekomunikacijskih veza kao što su usluge kod ishođenja dozvola za rad pojedinih telekomunikacijskih sustava ili izrada dokumentacije za gradnju i opremanje prostorija za telekomunikacijsku opremu, izgradnju antenskih konstrukcija svih oblika i td.

Djelatnost u području telekomunikacija obuhvaća izradu tehničke dokumentacije od studije izvodljivosti do projekta izvedenog stanja za digitalne optičke mreže (ATM, SDH i PHD), digitalne mikrovalne RR veze, digitalni i multipleksni sustavi, UHF/VHF radio mreže za mobilne i fiksne komunikacije, instalacije (telefon, portafon, razglas, KCTV), sustavi daljinskog nadgledanja i upravljanja telekomunikacijskim mrežama, sustavi za uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva, sustvi tehničke zaštite objekata te LAN, MAN i WAN mreže.

 Ovaj je biro u Elektroprojektu nositelj usluga konzaltinga i inženjeringa u svim fazama razvoja poslovnih i procesnih informacijskih sustava provodeći pri tome sve mjere osiguranja kvalitete u skladu s utvrđenim programom i planom osiguranja kvalitete utemeljenim na ANSI/IEEE standardima. Djelatnost obuhvaća izradu gotovih programskih rješenja za podršku raznovrsnim poslovnim i tehnološkim procesima te obavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom informacijskog sustava.

 Široko područje djelovanje biroa uvjetovalo je da u svom radu angažiramo priznate stručnjake s fakulteta kao i iz drugih institucija. Istovremeno stalnim i organiziranim dodatnim obrazovanjem podižemo razinu znanja naših zaposlenika. Znanje i iskustvo uposlenih radnika u Elektro-telekomunikacijskom birou uspješno je provjeravano u mnogim zemljama diljem svijeta, a naša su rješenja ugrađena i u objekte u Egiptu, Etiopiji, Grčkoj, Indiji, Iranu, Mianmaru, Papui-Novoj Gvineiji, Sjedinjenim Američkim Državama i drugdje.

ORGANIZACIJSKA SHEMA

Klikni na veću sliku 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu