Građevinsko-arhitektonski biro
Strojarsko-tehnološki biro
Elektro-telekomunikacijski biro
Inter biro
DIONICE         
GDPR         
Građevinsko-arhitektonski biro

Alexandera von Humboldta 4
tel: +385 (01) 6152 691
fax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ga-biro@elektroprojekt.hr

Stručnjaci građevinsko-arhitektonskog biroa rade na poslovima projektiranja, konzaltinga i inženjeringa vodoprivrednih, energetskih, industrijskih, komunalnih, javnih i turističkih objekata. Približno polovica su diplomirani inženjeri, a nekolicina magistri i doktori znanosti. Neki su profesori ili predavači na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu.

Od osnutka Elektroprojekta ovaj je biro bio nositelj većih poslova u inozemstvu - u Alžiru, Boliviji, Egiptu, Etiopiji, Iranu, Libiji, i Mianmaru (Burmi). Većina poslova u navedenim zemljama rađena je na terenu, gdje su zaposlenici biroa pružali cjelovite usluge projektiranja, projektnog nadzora, a često i vođenja izgradnje. 

Posebno su vrijedna domaća i inozemna iskustva u projektima zaštite okoliša, rješavanju vodoprivrednih osnova riječnih slivova, područja i gradova, kao i iskustva na projektima višenamjenskog korištenja voda. Takvim projektima obuhvaćeno je oko 250.000 km2 površina.

Biro je najpoznatiji po hidroelektranama. Gotovo sve hidroelektrane u Hrvatskoj projektirane su u Elektroprojektu pod vodstvom stručnjaka ovog biroa. Ukupna snaga 42 projektirane hidroelektrane u zemlji i inozemstvu iznosi oko 4550 MW. 

U Elektroprojektu je projektirano 50 brana i akumulacija, 820.000 ha natapanja i odvodnji, 114 km regulacija rijeka, 90 km hidrotehničkih tunela, 5 podzemnih strojarnica hidroelektrana, 82.000 m3/h opskrbe vodom, 37 pumpnih stanica, a izrađeni su i projekti niza drugih objekata u zemlji i inozemstvu.

Naši stručnjaci posebno su cijenjeni zbog svojih iskustava u ostvarenjima akumulacija u kršu (Peruća kao jedna od prvih i poznatijih u svijetu).

Posljednjih godina dostignuta je u birou najviša stručna razina obrade na području podzemnih voda, posebno matematičkog modeliranja za prognoziranje njihove izdašnosti i zaštite od onečišćavanja. Za 2D i 3D modeliranje stacionarnog i nestacionarnog tečenja podzemnih voda koriste se programi razvijeni na osnovi vlastitih iskustava u rješavanju problema projektiranja i izvedbi konkretnih objekata. 

Posebnu važnost imaju projekti na području zaštite okoliša, te projekti gospodarenja otpadom (odlagališta otpada, optimalno postupanje s otpadom itd.). Uvjereni smo da ćemo u budućnosti sve više raditi na sličnim projektima.

Arhitektonske reference zaposlenih stjecane su prije svega višegodišnjim radom na značajnim energetskim objektima na kojima je Elektroprojekt radio tijekom tridesetak godina u zemlji i inozemstvu.

Na području hidroelektrana, to se u prvom redu odnosi na više od dvadeset arhitektonskih projekata i projekata konstrukcija strojarnica, zgrada upravljanja, te ostalih pogonskih i pomoćnih objekata visokogradnji, uređenje prostora platoa čvora strojarnica i čvora zahvata, arhitektonska oblikovanja na branama i slično. Više isprojektiranih objekata izvedeno je u zemljama Azije, Afrike i Oceanije, a mnogi čekaju na realizaciju u zemlji.

 Na području termoenergetike reference čine objekti visokogradnje, građevinski objekti i građevinske konstrukcije u objektima koji su projektirani i građeni unutar i izvan granica naše zemlje.

Transformatorske stanice i rasklopna postrojenja čine važno područje građevinskog i arhitektonskog projektiranja konstrukcija i objekata visokogradnje. Crpne stanice u sklopu energetskih, vodoopskrbnih ili melioracijskih rješenja također čine područje rada stručnjaka biroa iz arhitektonske i građevinsko-konstruktorske struke.

Industrijski objekti, postrojenja i konstrukcije brojčano su manje zastupljeni od energetskih objekata, ali su stečene reference za pogonsko-prateće i pomoćne objekte i konstrukcije u kemijskoj, prehrambenoj i elektro industriji, te čelične i armirano betonske konstrukcije u naftnoj industriji i rudarstvu. Posebno su vrijedna stečena iskustva u projektiranju čeličnih antenskih stupova visine do 50 m.

Referentni objekti na području javnih i turističkih objekata su škole, zdravstveni objekti - bolnice, poslovne zgrade, trgovačke zgrade, restorani, te manji objekti ugostiteljskog sadržaja, kao i uređenje okoliša i interijeri navedenih objekata.
 
Osobita briga posvećena je stručnom razvoju zaposlenika poticanjem osobnih inicijativa i razvojem kroz organizirane aktivnosti u birou. Osim toga, kad god je bilo potrebno, u obradu projekata uključivani su priznati vanjski stručnjaci te druga poduzeća i ustanove. Takav pristup omogućio nam je realizaciju poslova na najvišoj stručnoj razini i stjecanje iskustava potrebnih za vođenje najsloženijih projekata.

ORGANIZACIJSKA SHEMA

Klikni na veću sliku 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu